Przykład wdrożenia systemu WMS w firmie Bostik

Firma Bostik działa w wielu krajach na całym świecie. Koncentruje swoje działanie głównie na rynku przemysłowym i budowlanym. Zapotrzebowaniem klienta było zautomatyzowanie procesów magazynowych na nowowybudowanej, nowoczesnej hali w Kleszczewie pod Poznaniem. Wdrożenie systemu magazynowego Weaver WMS PRO pozwoli na lepsze zarządzanie przyjęciami oraz wydaniami, zminimalizowanie błędów podczas przyjmowania i wydawania towarów oraz lepszy nadzór magazynierów.

Obiekt klienta składa się z dwóch magazynów, z których jeden jest przeznaczony jako magazyn przyjęciowy, a drugi wydaniowy. Obiekt klienta składa się z około 4000 miejsc paletowych.

Analiza wymagań klienta

Wdrożenie poprzedziła dokładna analiza potrzeb klienta w zakresie systemu magazynowego. Ustalono, że towar będzie wydawany z magazynu na zasadzie FEFO (ang. First Expire, First Out), towar którego data przydatności jest najstarsza wyjedzie z magazynu jako pierwszy. Ważne są też numer partii, które są wysyłane do klientów. System musi dokładnie śledzić numery partii, by w razie reklamacji zlokalizować bezbłędnie wadliwą dostawę.

Firma klienta prowadzi również dokładną gospodarkę opakowaniami, wymagane są dokładne informacje w zakresie ilościowym dotyczące palet. Śledzone powinny być informacje o tym, który dostawca jakie palety dostarcza, który odbiorca ile palet odbiera.

Ważnym wymaganiem odnośnie wdrażanego systemu była również możliwość zaawansowanego raportowania dotyczącego obłożenia magazynu (liczba zajętych miejsc paletowych) w zakresie materiałów zwykłych oraz materiałów niebezpiecznych.

Z uwagi na konieczność eliminowania błędów podczas wydawania towaru wymagana od systemu była możliwość prowadzenie tzw. inwentaryzacji ciągłej. Podczas zdejmowanie towaru z jednostki logistycznej, magazynier ma obowiązek wpisania pozostałej na jednostce ilości towaru.

Infrastruktura sieciowa oraz sprzęt

Firma Weaver Software na początku przygotowała infrastrukturę sieciową w obiekcie klienta. Polegało to na montażu czterech bezprzewodowych punktów dostępowych (po dwa na każdą halę) oraz podłączeniu ich do istniejącej infrastruktury sieciowej klienta. Zamówiono dwa bezprzewodowe kolektory danych firmy Motorola, model MC32 oraz jedną przemysłową drukarkę etykiet TSC ME240 .

Instalacja aplikacji zarządczej oraz import danych

Kolejnym krokiem wdrożenia była instalacja systemu Weaver WMS PRO na serwerze klienta oraz aplikacji zarządczych na komputerach magazynowych oraz u kadry kierowniczej (w celu raportowania). Dokonano importu istniejącego katalogu materiałowego z systemu Symfonia, pozwoliło to zaoszczędzić dużo czasu oraz wyeliminowało ryzyko pomyłek podczas ewentualnego ręcznego wprowadzania danych. Utworzono konta użytkowników i przeprowadzono testy wydanościowe systemu.

Znakowanie magazynu

Obiekt klienta składa się z dwóch hal magazynowych. Pracownicy Weaver Software okleili miejsca magazynowe na każdej hali. Dzięki temu magazynier podczas odkładania towaru na odpowiednie miejsce skanuje jego kod. Eliminuje to ryzyko pomyłek dotyczące błędnego odkładania towaru w magazynie. Dodatkowo podczas znakowania magazynu wydzielono bufory przyjęciowe oraz wydaniowe.

Najnowsze technologie mobilne

Większość dostępnych w Polsce systemów typu WMS wyposażona jest w przestarzałe aplikacje mobilne działające na bazie systemów Windows Mobile lub Windows CE. Weaver WMS PRO wyposażony został w najnowszą aplikację mobilną pracującą na systemie rodziny Android. Aplikacja jest bardzo wydajna oraz wysoce kontrastowa, dzięki czemu praca na niej to przyjemność. Wersję mobilną można zainstalować na prawie każdym urządzeniu wyposażonym w system Android, w tym na smartphonie lub tablecie.

Przyjęcie towaru

Proces przyjmowania towaru rozpoczyna się w aplikacji zarządczej Weaver WMS PRO poprzez utworzenie dokumentu PZ (Przyjęcie Zewnętrzne). Pozycje przyjęcia otrzymują status "Nowy", każda pozycja dodana w aplikacji zarządczej jest typu "Awizowana", oznacz to, że jest planowana. Pozycje nieplanowane magazynier może utworzyć na kolektorze danych (gdy przykładowo dostawca wyślę więcej pozycji), takie pozycje są typu "Ad-hoc".

Po dodaniu dokumentu PZ wyświetla się on na kolektorze danych, na liście dostaw. Magazynier pobiera dostarczany towar i tworząc jednostki logistyczne rozkłada go na półkach. Magazynier widzi na ekranie jaka ilość towaru została już przyjęta oraz ile pozostało do przyjęcia. System sugeruje także optymalne miejsce dla danego asortymentu.

W momencie przyjęcia pierwszej jednostki status dokumentu zmieniony zostaje na "W trakcie realizacji", w aplikacji zarządczej widać jak rozkładany był towar w magazynie (z dokładnością do jednostki oraz miejsca). Dodatkowym atutem jest informacja o opakowaniu w jakim rozkładany jest towar. Dodane opakowania również zostają przyjęte na magazyn w momencie zatwierdzenia dokumentu.

Jeśli magazynier popełni błąd podczas przyjmowania towaru, może wycofać błędnie przyjętą jednostkę. Stany magazynowe zostaną zaktualizowane.

Po wykonaniu powyższych czynności dla wszystkich pozycji dokumentu osoba nadzorująca magazyn może zatwierdzić pozycje dokumentu, a następnie sam dokument. Dokument zostanie w systemie oznaczony statusem "Zrealizowany", zniknie także z kolektora danych.

Operacje magazynowe

System umożliwia przeprowadzanie operacji na jednostkach logistycznych. Operacje mogą być wymuszone przez system (np. optymalizacja miejsca składowania towaru, przesunięcia względem wskaźników rotacji) oraz wykonywane z inicjatywy magazyniera (gdy np. zauważy konieczność przesunięcia towaru ze względu na uwarunkowania wewnętrzne).

Podstawową informacją wykonywaną na jednostkach logistycznych jest podgląd informacji o danej jednostce. Po zczytaniu kodu jednostki wyświetlane są takie informacje jak nazwa materiału, ilość, miejsce, opakowanie, właściciel, waga, ewentualna blokada, informacje o charaktrze materiału (czy jest niebezpieczny). Podobnie można odczytać informacje o partii towaru (te można także edytować), takie jak numer partii, opis partii, data przyjęcia, data produkcji, termin przydatności. W systemie zostały zaimplementowane algorytmy liczące datę przydatności w zależności od rodzaju asortymentu oraz daty produkcji.

Poprzez zeskanowanie kodu miejsca można podejrzeć wszystkie jednostki, wraz z podstawowymi informacjami o nich, znajdujące się na danym miejscu magazynowym Dostępne są również funkcje umożliwiające przesuwanie, łączenie, rozdzielanie oraz korektę jednostek logistycznych.

Inwentaryzacja

Oprócz procesu inwentaryzacji ciągłej, która ma miejsce w systemie na okrągło, podczas realizowanie wysyłek, możliwe jest zaplanowanie oraz przeprowadzenie inwentaryzacji tradycyjnej. W aplikacji zarządczej Weaver WMS PRO za pomocą kreatora otwierania inwentaryzacji możliwy jest wybór miejsc oraz materiałów, których inwentaryzacja będzie dotyczyć. Po zaplanowaniu inwentaryzacji wyświetla się ona na kolektorach danych. Pracownicy magazynu poprzez skanowanie kodów jednostek logistycznych, miejsc oraz wpisywanie ilości rzeczywistej, realizują proces inwentaryzacji. Gdy zakończą pracę, inwentaryzację można zaksięgować (wprowadzić zmiany ilościowe) oraz zamknąć (przenieść do archiwum).

Wydanie towaru

Proces wydania towaru rozpoczyna się od dodania dokumentu WZ (Wydanie zewnętrzne) w aplikacji zarządczej Weaver WMS. Pracownik firmy wpisuje odpowiednie ilość odaz wybiera odbiorcę. Może również ustalić planowaną datę wydania. System na bieżąco moniotoruje wprowadzane ilości pod kątem dostępności i wyświetla odpowiednie komunikaty w przypadku braku towarów w magazynie. Nie jest to jednak przeszkodą w dodaniu dokumentu, w końcu wysyłka może być zaplanowana na termin późniejszy, po dostawie towaru.

Po dodaniu dokumentu w aplikacji zarządczej dokumenty wyświetli się magazynierowi na kolektorze danych. Wybierając dokument magazynier zobaczy listę pozycji dokumentu. Na liście pokazany jest materiał (jego kod oraz nazwa) ilość planowana oraz ilość dotychczas wydana. Przed rozpoczęciem procesu wydawania towaru można wybrać opakowanie służące do wydawania (np. paleta euro), wówczas system uwzględni je w dokumencie wydania oraz stworzy packing listy dla poszczególnych opakowań.

Podczas wydawania towaru system sugeruje miejsca poboru materiału oraz jednostki logistyczne z najstarszą datą przydatności (zgodnie z wybranym przez firmę Bostik mechanizmem FEFO). W razie wystąpienia pomyłki operację można cofnąć. Dodatkowo po pobraniu towaru z jednostki system poprosi o wpisanie pozostałej w danej jednostce magazynowej ilości towaru (inwentaryzacja ciągła).

Możliwe jest również przeprowadzenie wydania optymalizowanego (dla jednego lub więcej dokumentu wysyłkowego jednocześnie). System zoptymalizuje wówczas trasę zbiórki towaru, tak żeby odpowiednie towaru pobrać w sposób najbardziej efektywny.

Szybki kontakt z nami
Za pomocą poniższego formularza

Dodatkowe korzyści z wdrożenia Weaver WMS PRO w firmie Bostik

Oprócz szeregu oczywistych korzyści z wdrożenia systemu WMS, takich jak uporządkowanie procesów magazynowych, w firmie Bostik odnotowano dodatkowo następujące korzyści:

Zapraszamy do kontaku w celu omówienia strategii optymalizacji w Państwa magazynie. Podane wyżej informacje dotyczą specyfiki określonego klienta. Po spotkaniu, możliwe jest ustalenia strategii wdrożenia oraz wymagań systemowych w Państwa firmie. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

Galeria zdjęć z wdrożenia systemu WMS

Poniżej znajdują się zdjęcia z wdrożenia Weaver WMS PRO w firmie Bostik.

Wybrani klienci