Zarządzaj magazynem wysokiego składowania

Weaver WMS PRO, to system przeznaczony głównie dla magazynów wysokiego składowania. Struktura systemu pozwala przyśpieszyć procesy zachodzące w magazynie nawet o 200%.

WMS PRO

Czym jest wersja PRO?

Weaver WMS (Warehouse Management System) PRO jest nowoczesnym systemem zarządzania magazynem w oparciu o technologię kodów kreskowych i RFID. Dedykowany jest dla firm o dowolnym profilu działalności, w których występuje potrzeba sprawnej obsługi magazynów dowolnego rodzaju (od magazynów wielkopowierzchniowych i wysokiego składowania, po magazyny podręczne i strefy magazynowe).

Zastosowanie nowoczesnego systemu wspomagania działań logistyczno-magazynowych z wykorzystaniem kodów kreskowych lub RFID pozwala na zwiększenie efektywności działania magazynu materiałów i towarów oraz produktów i wyrobów gotowych. Ideą przyświecającą systemowi Weaver WMS jest śledzenie procesów logistycznych zachodzących w magazynie i eliminacja błędów powstających podczas realizacji tychże procesów.

Architektura systemu

System Weaver WMS PRO składa się z kilku elementów funkcjonujących w otoczeniu serwerowo-sieciowym.

Podstawowym elementem i jednocześnie „spoiwem” systemu jest sieć radiowa. Magazynierzy oraz inni pracownicy magazynu i hal produkcyjnych komunikują się z system Weaver WMS za pomocą przenośnych terminali ze skanerami kodów kreskowych z zainstalowaną „mobilną” wersją systemu Weaver WMS PRO (dalej zwanymi terminalami lub skanerami). Aplikacja mobilna jest intuicyjna w obsłudze i posługiwanie się nią, nie sprawia problemu nawet osobom, które nigdy nie miały styczności z komputerem – sposób poruszania się po aplikacji i wprowadzania do niej danych przypomina aplikacje znane z nowoczesnych telefonów komórkowych. Poniżej graficzne przedstawienie struktury działania i komunikacji w systemie Weaver WMS PRO.

Struktura działania WMS PRO

Drugim elementem systemu jest aplikacja zarządcza systemu WMS PRO, która może być uruchamiana na dowolnym komputerze klasy PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows®. Aplikacja jest przeznaczona do użytku dla kierowników magazynów, którzy za jej pomocą dokonują kontroli stanów magazynowych, przeglądu zdarzeń, a także wprowadzają dyspozycje (dokumenty) wydania lub przyjęcia towaru. Program może być również używany przez menedżerów wyższego szczebla, ponieważ dane w niej dostępne mogą być przydatne przy opracowywaniu długoterminowych strategii pracy przedsiębiorstwa lub przy wycenie magazynów.

Składnicą danych systemu Weaver WMS PRO jest serwer aplikacji, którym może być dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows® (zalecany Microsoft Windows® Server®) i jednym ze wspieranych serwerów baz danych (zalecany Microsoft SQL Server® 2008 lub Oracle 11g) . Weaver WMS może współpracować z wieloma dostępnymi na rynku serwerami baz danych (m.in. Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2), również z wersjami darmowymi (PostgreSQL, Microsoft SQL Server® Express). Aplikacje zarządcze oraz terminale przenośne, łączą się z serwerem aplikacji. System Weaver WMS PRO pozwala również na ograniczony dostęp do funkcjonalności aplikacji zarządczej (np. do raportowania) poprzez przeglądarkę stron internetowych z lokalizacji, które nie są bezpieczne (np. komputery domowe nie będące w VPN firmy) lub na których nie ma możliwości instalacji pełnej wersji aplikacji (np. terminale instalowane w halach produkcyjnych i magazynach).

Co zyskam dzięki wdrożeniu WMS PRO?

Pełną rejestrację i kontrolę procesów logistycznych. Każdy proces logistyczny realizowany w magazynie ma swoje odzwierciedlenie w systemie Weaver WMS w postaci tzw. zdarzeń lub dokumentów. Pozwala to na dowolne modelowanie i śledzenie tychże procesów, przyczyniając się do minimalizacji pomyłek.

Wspomaganie rozmieszczenia materiałów, towarów, produktów i wyrobów gotowych w odpowiednich obszarach magazynowych. System Weaver WMS dostarcza narzędzi analitycznych i optymalizacyjnych, które pozwalają lepiej wykorzystać przestrzeń magazynową dzięki analizie wielu czynników (np. współczynniki rotacji materiałów, czy własności towarów).

Optymalizacja kosztów magazynowania i realizacji procesów magazynowych oraz eliminacja pomyłek podczas ich realizacji. System Weaver WMS dzięki mechanizmom optymalizacji pracy magazynu (m.in. praktycznemu zastosowaniu strategii FIFO, FEFO i LIFO) i magazynierów (eliminacja pomyłek podczas kompletacji wysyłek) pozwala na zmniejszenie czasu (i tym samym kosztów) realizacji podstawowych zadań w magazynie.

Odzwierciedlenie zasobów w czasie rzeczywistym. Weaver WMS daje dostęp do zawsze aktualnej informacji o stanach magazynowych, których granulację można dostosować do własnych potrzeb – system pozwala przeglądać stany magazynowe z podziałem na towary, magazyny, miejsca magazynowe, numery partii/serii itp. Weaver WMS daje równie dostęp do archiwalnych stanów magazynowych (tj. stanów magazynowych na zakończenie każdego dnia), które pozwalają śledzić przepływ towarów w magazynie.

Uporządkowanie zasobów magazynowych. Dzięki oznakowaniu miejsc magazynowych oraz jednostek logistycznych (palet, kartonów, worków itp.) etykietami z kodem kreskowym możliwe jest dowolne sterowanie rozlokowaniem towarów w magazynie. Weaver WMS daje dostęp do aktualizowanej w czasie rzeczywistym informacji o stanach magazynowych.

Eliminacja obiegu papierowych dokumentów. Weaver WMS PRO wprowadza do procesu biznesowego realizowanego w przedsiębiorstwie, ideę elektronicznych dokumentów (dyspozycji), która pozwala wyeliminować w magazynie obieg dokumentów drukowanych z innych systemów (np. MRP, ERP, „tradycyjnych” systemów magazynowych, systemów finansowo-księgowych). Pozwala to obniżyć koszty obsługi magazynu oraz wyeliminować błędy. Weaver WMS może również funkcjonować w symbiozie z nadrzędnymi systemami klasy MRP, ERP lub systemami finansowo-księgowymi. Integracja z systemami nadrzędnymi może obejmować m.in. synchronizowanie dokumentów (zamówień u dostawców, zleceń sprzedaży) oraz stanów magazynowych (tj. przechowywanie stanów z podziałem na partie materiału w Weaver WMS i z dokładnością do magazynu w systemie nadrzędnym).

Automatyzacja procesów magazynowych (np. inwentaryzacji) oraz zadań cyklicznych. Weaver WMS PRO dzięki dostępowi do aktualnych stanów magazynowych automatyzuje przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji w magazynie. Rola brygad inwentaryzacyjnych sprowadza się do skanowania etykiet z kodami kreskowymi jednostek logistycznych. Weaver WMS automatyzuje proces uzgadniania stanów i księgowania inwentaryzacji. Pozwala to na znaczne zmniejszenie czasu potrzebnego na realizację inwentaryzacji i tym samym skrócenie czasu przestoju spowodowanego blokadą stanów magazynowych.

Dostosowanie przedsiębiorstwa do globalnych standardów i wymagań klientów. Weaver WMS PRO pozwala m.in. na wydruk etykiet logistycznych (wysyłkowych) zgodnie ze standardem GS1 lub indywidualnym standardem narzuconym przedsiębiorstwu przez odbiorcę.

Pełna kontrola przepływu towarów. Weaver WMS daje przedsiębiorstwu unikalny moduł archiwalnych (historycznych) stanów magazynowych. Osoby nadzorujące pracę magazynu otrzymują możliwość śledzenia zmian w magazynie na wybranym odcinku czasu. Dostęp do takich informacji pozwala m.in. opracowywać i wprowadzać w życie strategie składowania towarów w magazynie (np. towary o wysokim współczynniku rotacji mogą być składowane bliżej bufora załadunkowego) oraz eliminację kradzieży (możliwe jest wyśledzenie zagubionych jednostek logistycznych).

Dzięki modularnej budowie, zyskujesz na cenie

Weaver WMS PRO dzięki modularnej budowie pozwala na znaczne ograniczenie kosztów wdrożenia systemu. Dzięki wdrażaniu wyłącznie modułów, które reprezentują wartość dodaną w skali przedsiębiorstwa, nie generowane są żadne dodatkowe koszty. System jest zawsze dostosowywany do potrzeb firmy, nie odwrotnie. Ważniejsze moduły Weaver WMS:

Dostawy. Umożliwia realizację operacji dostawy w oparciu o odpowiedni dokument, który może być importowany z systemu zewnętrznego lub wygenerowany w systemie. Realizacja dostawy odbywa się na terminalach i może być śledzona w czasie rzeczywistym w aplikacji zarządczej.

Wysyłki. Umożliwia realizację operacji wysyłki w oparciu o odpowiedni dokument, który może być importowany z systemu zewnętrznego lub wygenerowany w systemie. Wysyłka może być realizowana z udziałem bufora wysyłkowego. Całość operacji związanych z wysyłką może być śledzona w czasie rzeczywistym.

Inwentaryzacja. Umożliwia realizację operacji wysyłki w oparciu o odpowiedni dokument, który może być importowany z systemu zewnętrznego lub wygenerowany w systemie. Wysyłka może być realizowana z udziałem bufora wysyłkowego. Całość operacji związanych z wysyłką może być śledzona w czasie rzeczywistym.

Raporty. Umożliwia realizację operacji wysyłki w oparciu o odpowiedni dokument, który może być importowany z systemu zewnętrznego lub wygenerowany w systemie. Wysyłka może być realizowana z udziałem bufora wysyłkowego. Całość operacji związanych z wysyłką może być śledzona w czasie rzeczywistym.

Zadania. Umożliwia definiowanie, przydzielanie i śledzenie realizacja zadań przez magazynierów. Przykładowe zadania to: opróżnienie jednostki magazynowej, przesunięcie magazynowe, kompletacja wysyłki.

Zdarzenia. Umożliwia definiowanie zdarzeń, które mogą dziać się w obrębie magazynu, późniejsze ich zgłaszanie na terminalach i śledzenie w aplikacji zarządczej. Dzięki "zdarzeniom" możliwe jest modelowanie dowolnej sytuacji mogącej się dziać w obrębie magazynu i nie tylko np. awaria maszyny, zmiana kadry.

Graficzna prezentacja magazynu. Umożliwia definiowanie topologii magazynu w sposób graficzny oraz późniejszy podgląd zawartości poszczególnych miejsc magazynowych i przypisywanie im odpowiednich cech.

Integracja z systemami zewnętrznymi. Umożliwia integrację m.in. katalogu materiałów, kontrahentów, synchronizację stanów magazynowych, dokumentów dostaw, dokumentów wysyłkowych z systemami zewnętrznymi.

Logo firmy Hermespol

Wdrożenie Weaver WMS PRO w firmie Hermespol

Mężczyzna przeglądający funkcje Weaver WMS PRO

Podstawowe funkcje aplikacji mobilnej

 • Zewnętrzne przyjęcie towaru (dostawa) na podstawie dokumentu (zamówienia u klienta) lub nieawizowane jako spis z natury.
 • Wewnętrzne magazynowe przyjęcie towaru — zwroty surowców z produkcji, przychód wyrobów gotowych.
 • Zewnętrzne wydanie towaru (wysyłka) na podstawie dokumentu zlecenia sprzedaży) lub wydanie nieawizowane.
 • Kompletacja wysyłki i załadunek towaru.
 • Wewnętrzne magazynowe wydanie towaru — m.in. wydanie surowców na produkcję.
 • Korekta parametrów (np. ilości) jednostki logistycznej.
 • Przepakowania towarów między jednostkami logistycznymi.
 • Łączenie jednostek logistycznych w komplety i miksy.
 • Przesunięcia magazynowe i międzymagazynowe.
 • Zgłaszanie zdarzeń i operacji dowolnego typu (np. awaria maszyny, przerwa w pracy).
 • Rejestracja wykonania zadań zleconych przez kierownika.
 • Inwentaryzacja.
 • Podstawowe raportowanie danych o miejscach i stanach magazynowych.

Nowe możliwości
zarządzania magazynem

Twój system zarządzania magazynem